Rozwój Lokalny: M-GIS

Program Rozwój Lokalny – „Budowanie potencjału instytucjonalnego średnich i małych miast w Polsce na rzecz wdrażania skutecznych lokalnych polityk rozwoju” realizowany jest środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) przy Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Celem programu jest wzmocnienie spójności społecznej i gospodarczej na terenie kraju poprzez polepszenie jakości środowiska naturalnego, dostępności i standardu życia mieszkańców średnich i małych miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze. W konkursie wzięło udział 54 miast, które przedstawiały szczegółowe plany rozwoju instytucjonalnego oraz regionalnego. Na tej podstawie wyłoniono 29 z nich, które otrzymały finansowanie.

Jednym z komponentów programu Rozwój Lokalny jest M-GIS, którego głównym celem jest poprawa jakości zarządzania miastem w oparciu o zintegrowane dane. Obecnie, dane miejskie gromadzone są przez różne wydziały urzędu miasta i jednostki organizacyjne, z wykorzystaniem odmiennych narzędzi, metod i procedur. Systemy informatycznie często nie współpracują ze sobą, przez co pracownicy urzędu mają ograniczony dostęp do danych innych komórek, a władze miasta – do zbiorczych informacji. Działania w ramach M-GIS skupiają się na wypracowaniu rozwiązań i metod umożliwiających integrację, przeglądanie i analizowanie różnych danych tematycznych, opracowanych według jednolitego i stałego standardu. Oferuje również wsparcie doradcze oraz szkoleniowe w zakresie poprawnego zarządzania danymi w urzędzie. Miasta biorące udział w projekcie oprócz wsparcia doradczego i szkoleniowego otrzymują narzędzie umożliwiające obliczanie wskaźników i wykonywanie analiz z wykorzystaniem zintegrowanych danych. Dzięki modułowi mapowemu narzędzie pozwala na monitoring ze zróżnicowaniem wewnątrzmiejskim.

Obecnie w ramach komponentu M-GIS współpracujemy z 11 miastami.