Mapa potencjału solarnego Świdnicy  – Integrator Danych Miejskich

Mapa potencjału solarnego Świdnicy 

Co?

Miasto Świdnica we współpracy z klastrem Świdnickiej Energii Odnawialnej opracowało mapę potencjału solarnego, pozwalającą określić potencjał fotowoltaiczny na terenie miasta tzn. ilość energii słonecznej jaka dociera do połaci dachowej jak również i gruntu w okresie jednego roku. Mapa została umieszczona na Geoportalu Świdnickim, http://geoportal.um.swidnica.pl w zakładce Planowanie przestrzenne, w formie interaktywnej i jest dostępna dla wszystkich mieszkańców poprzez aplikację webową, a jej głównym celem jest wspieranie działań w zakresie inwestycji w OZE. Mieszkańcy, zainteresowani instalacją fotowoltaiczną, mogą bezpłatnie, szybko i w łatwy sposób sprawdzić czy ich nieruchomość posiada odpowiedni ku temu warunki, a także oszacować opłacalność i potencjalne korzyści takiej inwestycji.  

Jak?

Portal oraz analizy nasłonecznienia zostały opracowane na podstawie publicznie dostępnych danych geometrycznych i meteorologicznych oraz wiedzy eksperckiej. Przykładowe dane meteorologiczne których użyto to m.in.: irradiacja, temperatura, zachmurzenie, a danych geometrycznych: Numeryczny Modelu Terenu (NMT) oraz Numeryczny Model Pokrycia Terenu (NMPT). Na podstawie tych danych przygotowano zbiorcze analizy w postaci map dla nieruchomości, zawierające następujące informacje: ilość promieniowania słonecznego docierającego na powierzchnię dachową/nieruchomość; zacienienie powierzchni dachowych/nieruchomości przez obiekty sąsiadujące, drzewa, elementy infrastruktury; kwalifikacja powierzchni dachowej o nasłonecznieniu o określonym natężeniu promieniowania słonecznego. Na portalu znajdziemy na stronie powitalnej krótką instrukcję jak korzystać z mapy. 

Ryc. 1. Strona powitalna wraz z instrukcją jak korzystać z mapy
Źródło: https://portal.solarmap.pl/irr021901/ 

Mapa prezentuje 2 opracowania: nasłonecznienie (irradiacja) – potencjał solarny wszystkich terenów na terenie gminy oraz potencjał dachów. Im bardziej czerwony kolor tym większe nasłonecznienie. Podstawa funkcjonalność narzędzia to możliwość samodzielnej weryfikacji przydatności nieruchomości pod względem montażu instalacji fotowoltaicznych lub solarnych oraz weryfikacja lokalizacji już zainstalowanych urządzeń. Dzięki czemu użytkownik może w łatwy i szybki sposób określić, które miejsce otrzymuje najwięcej energii, a tym samym które jest najbardziej optymalne dla takiej instalacji, co w przyszłości przełoży się na większe zyski. Dodatkową zaletą mapy jest fakt, że przy określaniu potencjału solarnego uwzględniany jest również wpływ innych elementów otoczenia tj. drzewa, kominy czy obiekty sąsiadujące.  

Kolejna funkcjonalność to możliwość ustawienia minimalnego progu wartości irradiacji, który nas interesuje, np. jeśli interesują nas dobrze nasłonecznione dachy to ustawiamy wskaźnik na największą gęstość mocy, jeżeli chcemy wstawić więcej kolektorów, ale na większej powierzchni to możemy obniżyć moc energii słonecznej (a właściwie jej potencjału), która dociera do powierzchni w ciągu całego roku. Portal oferuje także możliwość stosowania różnych map podkładowych: Numeryczny Model Terenu (NMT, ortofotomapa geoportal.gov.pl, ortofotomapa Google, Openstreetmap. Co więcej, istnieje opcja podłączenia warstwy działek i/lub budynków z geoportalu krajowego, które zawierają dokładny obrys ww. obiektów. Na mapie możemy zmieniać także ustawienia przezroczystości (przezierności) warstwy irradiacji. 

Ryc. 2. Mapa potencjału solarnego wraz ze wskaźnikiem irriadiacji dla przykładowego punktu 
Źródło: https://portal.solarmap.pl/irr021901/ 

Dlaczego? 

Opracowanie mapy potencjału solarnego jest jednym z etapów ekotransformacji miasta, a także jednym z wielu działań które Świdnica podejmuje w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Pomysł został zainicjowany przez klaster Świdnickiej Energii Odnawialnej celem jak najlepszego wykorzystania potencjału miasta oraz określenia realnych kierunków rozwoju w procesie pozyskiwania energii odnawialnej. Portal mapowy został wykonany na zlecenie przez firmę zewnętrzną w ramach grantu uzyskanego w konkursie organizowanym przez Polski Fundusz Rozwoju w projekcie Giełda Miejskich Technologii. Pozyskana przez miasto kwota 50 000 zł na ten cel w całości pokryła koszt wdrożenia rozwiązania.  

Jaki jest potencjał? 

Miasto ma pomysł na dodanie innych warstw podkładowych, np. ortofotomapy tzw. prawdziwej, której geoportal krajowy nie udostępnia jeszcze dla wszystkich miejscowości. W planach jest także rozszerzenie funkcjonalności mapy, m.in. możliwość zaznaczenia wybranego obszaru (wycinka) mapy celem eksportu do formatu graficznego i np. dostarczenia przez interesariusza do firmy fotowoltaicznej.  W perspektywie 2-3 lat planowane jest także stworzenie nowej mapy, ponieważ obecnie Świdnica jest intensywnie zabudowywana. Miasto chce także stworzyć usługę WMS, jeśli narzędzie będzie już dostępne na serwerze wewnętrznym urzędu, aby udostępniać dane mapowe w formie otwartych danych dla innych interesariuszy miejskich. Obecnie liczba odwiedzin na portalu oscyluje na poziomie 1000 i planowana jest kolejna kampania promocyjna narzędzia.