Monitorowanie efektywności miasta w Kielcach – Integrator Danych Miejskich

Monitorowanie efektywności miasta w Kielcach

Co?

Miasto Kielce wspólnie z lokalnymi uczelniami realizuje projekt pt. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Obejmuje on wypracowanie uniwersalnego dla polskich miast modelu danych, które opisują różne obszary funkcjonowania miasta opierając się na źródłach danych. Były one uprzednio zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji. W ramach działań miasto opracowało także metodykę audytu miejskiego czyli analizę umożliwiającą monitorowanie rozwoju miasta. Ważną częścią projektu jest również wdrożenie narzędzia klasy Business Intelligence do prezentacji procesów zachodzących w mieście oraz monitorowania ich zmian. Wizualizacje nie tylko posłużą do podejmowania decyzji strategicznych, ale stanowić będą również podstawę do rzetelnego raportowania mieszkańcom o sytuacji panującej w Kielcach.  

Ryc. 36. Kategorie tematyczne dla opracowanych wskaźników 
Źródło: Dokumentacja analityczna (b.d.)

Dlaczego?

W Kielcach od lat dostrzega się ogromny potencjał wykorzystania danych miejskich w procesie zarządzania. Jako jedno z pierwszych miast w Polsce rozpoczęło i kontynuuje proces integracji danych dla potrzeb bieżącego podejmowania decyzji, ze szczególnym uwzględnieniem procesu inwestycyjnego. W ramach wspomnianego projektu miasto chce zwiększyć wpływ mieszkańców na zarządzanie oraz utworzyć stałe procedury, dzięki którym będzie mogło zostać nazwane data-driven city. Kluczową motywacją była również chęć lepszego monitorowania poziomu rozwoju miasta, dzięki zintegrowanym danym prezentowanym z wykorzystaniem narzędzi klasy BI. Celem projektu było również pilotażowe przetestowanie i wdrożenie audytu miejskiego oraz modelu danych, nie tylko dla potrzeb zarządzania rozwojem Kielc, ale również jako wzór do naśladowania przez inne polskie miasta. 

Jak?

Kluczowa dla efektywnego zarządzania z wykorzystaniem danych jest możliwość integracji danych. Kielce rozpoczęły ten proces już w 2009 r., wdrażając Miejski System Informacji Przestrzennej. Na samym zakupie narzędzia jednak nie poprzestano. Od tego czasu lokalni liderzy skoncentrowani w Biurze ds. Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem – Smart City budują świadomość istotności danych wśród urzędników oraz naciskają na tworzenie wewnętrznych procedur i zaleceń, których celem jest stała aktualizacja i przesyłanie informacji do wspólnej bazy. Miasto przeprowadziło również szeroką inwentaryzację danych oraz wdrożyło system monitorowania rozwoju miasta, w rezultacie uzyskując certyfikat ISO7120 Smart City. 

Jaki jest potencjał? 

W perspektywie Kielc usystematyzowane, szczegółowe i cechujące się dobrą jakością dane wspomogą przede wszystkim podejmowanie decyzji dotyczących kierunków rozwoju miasta. Prezentowane analizy opierające się na dashboardach stanowią gotowy materiał, który powinien znaleźć się w kolejnej strategii rozwoju miasta czy w corocznym raporcie o stanie miasta. Z perspektywy całego kraju Kielce dają gotowe rozwiązania w zakresie metodyki analizy danych na potrzeby zarządzania oraz dostarczają model danych, który może być zaimplementowany w innych miastach.  

Na podstawie: smartcity.kielce.eu, S. Ciupa (2021b) oraz doświadczenia eksperckiego i rozmów z Biurem ds. Inteligentnego Zarządzania Rozwojem (Smart City)