Bank Danych o Mieście w Siemianowicach Śląskich – Integrator Danych Miejskich

Bank Danych o Mieście w Siemianowicach Śląskich

Co? 

Miasto Siemianowice Śląskie w pierwszej połowie listopada 2022 r. uruchomiło portal open data dane.siemianowice.pl o nazwie Bank Danych o Mieście. Narzędzie to zostało stworzone w ramach projektu Human Smart Cities finansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. 

Ryc. 1. Graficzny interfejs portalu open data o nazwie Bank Danych o Mieście
Źródło: dane.siemianowice.pl

Portal gromadzi dane na temat Siemianowic Śląskich z ostatnich kilku lat i ma przyczynić się do wzrostu świadomości na temat miasta oraz ułatwić pozyskiwanie danych przez interesariuszy miejskich. Aktualnie portal udostępnia 85 zbiorów danych z 16 instytucji w 18 kategoriach. Dane można wyszukiwać wpisując hasło w wyszukiwarkę, zaznaczając odpowiedniego dostawcę danych lub filtrując wyniki wyszukiwania względem dziedzin. Po wybraniu konkretnego zestawu danych istnieje możliwość przedstawienia go jako wykres lub tabela, pobrania określonej wersji pliku jako paczki danych lub wykorzystania do tego celu API. Wyświetlane są także wszystkie istotne informacje m.in. na temat częstotliwości aktualizacji pliku, jego stopnia otwartości, formatu w jakim jest dostępny, a także krótki opis jego zawartości. Na stronie dostępna jest również zakładka „Statystyki”, która ilustruje bieżący zasób portalu oraz zestawienie najczęściej pobieranych danych za pomocą grafik. 

Ryc. 2. Graficzny interfejs statystyk portalu Bank Danych o Mieście
Źródło: dane.siemianowice.pl

Dlaczego? 

Głównym celem stworzenia portalu była potrzeba uporządkowania chaosu informacyjnego w zakresie zbiorów danych gromadzonych w urzędzie miejskim i jego jednostkach organizacyjnych. Konieczność uruchomienia portalu pojawiła się parę lat temu, a najbardziej istotnym bodźcem były próby pozyskiwania środków unijnych i przygotowywania diagnozy do wniosków o fundusze, które musiały zostać poparte danymi o mieście. Wtedy to przeprowadzono wewnątrz UM ankietę na temat świadomości pracowników w zakresie zbierania i wykorzystywania danych. Jak pokazały wyniki badania ok. 40% respondentów nie zdawało sobie sprawy jakie dane posiada. Zauważono również sporą rozbieżność w sposobie gromadzenia danych w zależności od podmiotu, który je zbiera, a także brak części danych niezbędnych do monitorowania procesów rozwojowych. Dlatego też zdecydowano się na napisanie wniosku projektowego, który oprócz stworzenia samego Banku Danych o Mieście zakładał również szereg działań partycypacyjnych, mających na celu m.in. podniesienie świadomości w zakresie wykorzystania danych. 

Ryc. 3. Zbiór danych w kategorii edukacja w Banku Danych o Mieście
Źródło: dane.siemianowice.pl

Jak? 

Proces tworzenia portalu trwał ponad 3 lata. Prace kilkudziesięcioosobowego zespołu pod kierownictwem I Zastępcy Prezydenta Miasta – Pani Agnieszki Gładysz, zaangażowały wszystkie wydziały Urzędu Miasta. Pierwszym krokiem była burza mózgów, która pozwoliła m.in. na określenie zasobów danych przeznaczonych do umieszczenia na portalu. Kolejnym etapem było przeprowadzenie dialogu konkurencyjnego między specjalistami IT z urzędu, a potencjalnymi wykonawcami strony. Przy tworzeniu Banku Danych o Mieście inspirowano się podobnymi rozwiązaniami z innych miast. 

Ważnym krokiem w kierunku promocji Banku Danych o Mieście była organizacja konferencji „Miasto na BANK otwarte”, które oficjalnie zainicjowało uruchomienie portalu. Oprócz członków zespołu projektowego i władz Miasta Siemianowice Śląskie udział wzięli przedstawiciele MFiPR oraz innych samorządów, którzy prezentowali rozwiązania związane z zarządzaniem danymi w swoich miastach. Nie zabrakło również osób ze środowiska akademickiego oraz ekspertów z sektora prywatnego, co pozwoliło spojrzeć na miasto i samo uwalnianie danych z wielu perspektyw. 

Jaki jest potencjał? 

Możliwości rozwoju Banku Danych o Mieście jest dużo, począwszy od namnażania i publikacji nowych zbiorów danych, skończywszy na pełnej unifikacji raportowania go innych jednostek administracyjnych i statystycznych w kraju. Kolejnym krokiem w zakresie otwierania danych będzie ich zmapowanie przestrzenne oraz budowa narzędzia typu Business Intelligence dla całego urzędu i jednostek, które będzie kompatybilne z bankiem. Samo otwieranie danych jest kluczowe dla jednostek miejskich nie tylko ze względów wizerunkowych czy informacyjnych, ale przede wszystkim stanowi pierwszy krok w kierunku miasta inteligentnego.