Opracowanie mapy koron drzew z wykorzystaniem teledetekcji we Wrocławiu  – Integrator Danych Miejskich

Opracowanie mapy koron drzew z wykorzystaniem teledetekcji we Wrocławiu 

Co?

Wrocław (jako trzecie miasto po Warszawie i Sopocie) opracowuje mapę koron drzew w ramach europejskiego projektu LIFECOOLCITY „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu”. W ramach planowanych działań przewiduje się wsparcie zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS (systemy informacji geograficznej) i teledetekcję (zdjęcia satelitarne i lotnicze). Opracowanie mapy koron drzew będzie początkiem do kolejnych działań planowanych w tym obszarze przez miasto. 

Jak?

Mapa przygotowywana jest w ramach wspólnego projektu realizowanego przez samorządy i środowisko naukowe. Pierwszym krokiem opracowania mapy koron drzew jest inwentaryzacjai wszystkich drzew w przestrzeni miejskiej za pomocą metod teledetekcyjnych, a następnie ich wizualizacja w postaci mapy. Mapa koron drzew dla Wrocławia ma zostać wykonana 3-krotnie. W roku 2023 będzie to pilotażowe wdrożenie obejmujące fragment miasta. Dwa lata później, czyli w 2025 r. mapa będzie wykonana dla całego obszaru miasta i na tym etapie nastąpi wdrożenie rezultatów projektu. Po 5 latach od pełnego wdrożenia mapa zostanie opracowana ponownie, celem poznania efektów działań adaptacyjnych oraz oceny ich użyteczności.  

Pozyskanie danych przestrzennych za pomocą metod fotogrametrycznych – nalotów nad miastem odbyło się w kwietniu, lipcu i sierpniu 2023 r. Do inwentaryzacji wykorzystano zdjęcia lotnicze, ponieważ charakteryzują się większą szczegółowością niż zobrazowania satelitarne. Pozyskane zobrazowania będą analizowane w połączeniu z danymi o istniejącej infrastrukturze, własności gruntów, klasy ich użytkowania, zapisów miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego, map wysokościowych, danych z miejskich dokumentów czy map siedlisk, co umożliwi kompleksową analizę stanu zieleni miejskiej, a także ułatwi i usprawni zarządzanie nią.  

Ryc. 1. Inwentaryzacja drzew z użyciem teledetekcji 
Źródło: wroclaw.pl 
Ryc. 2. Inwentaryzacja drzew z wykorzystaniem zdjęć lotniczych 
Źródło: wroclaw.pl 

Dlaczego? 

Celem projektu jest zmniejszenie wpływu i zasięgu lokalnych miejskich wysp ciepła oraz adaptacja do zmian klimatu poprzez tworzenie w mieście nowych terenów zielonych. Diagnoza stanu drzew i całej zieleni miejskiej ułatwi jej utrzymanie, pielęgnację, rozwijanie i planowanie inwestycji miejskich, ale również pozwoli rozwijać błękitno-zieloną infrastrukturę w obszarach miasta, w których jest ona najbardziej potrzebna. Udział w projekcie pozwoli także na identyfikację struktury gatunkowej roślinności, jej kondycji sanitarnej, a także pozyskanie informacji o wilgotności i temperaturze danego obszaru. Końcowe produkty projektu w postaci dwóch systemów informatycznych pozwolą na kompleksowe zarządzanie miejską zielenią poprzez m.in. planowanie przestrzenne, projektowanie inwestycji czy monitorowanie bieżącej kondycji zieleni. Mapa koron drzew będzie pierwszym wymiernym efektem tego projektu. 

Jaki jest potencjał? 

Mapa koron drzew to tylko pierwszy krok w kierunku opracowania narzędzi, z poziomu których będzie można zarządzać całą błękitno-zieloną infrastrukturą na terenie miasta. W ramach projektu powstaną docelowo dwa systemy pozyskiwania „zielonych” danych, które umożliwią bieżącą aktualizację stanu zieleni. Pierwszy z nich, system EUROPE na podstawie danych satelitarnych będzie służył identyfikacji terenów priorytetowych pod kątem wprowadzenia rozwiązań z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury. Z kolei system CITY na podstawie danych fotogrametrycznych będzie umożliwiał procesy decyzyjne związane z wprowadzeniem konkretnych rozwiązań „opartych na naturze” (ang. nature- based solutions, w skrócie NbS). W oparciu o oba systemy zostaną opracowane raporty prezentujące aktualną sytuację błękitno-zielonej infrastruktury wraz z propozycjami rozwiązania konkretnych problemów. Zostanie również utworzona platforma informacyjno-edukacyjna „Life in Cool City”, umożliwiająca bezpośredni dostęp do opracowywanych materiałów.

Opracowano na podstawie:  

https://www.gridw.pl/pl/projekty/lifecoolcity

https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/Wroclaw-projekt-inwestycje-zielen-12916.html

https://www.wroclaw.pl/zielony-wroclaw/projekt-lifecoolcity