Monitoring realizacji strategii rozwoju w Krakowie – Integrator Danych Miejskich

Monitoring realizacji strategii rozwoju w Krakowie

Co?

W ramach projektu partnerskiego Monitorowania Jakości Usług Publicznych w Krakowie powstała aplikacja STRADOM (STRAtegia Dużego Obszaru Miejskiego), której celem jest monitorowanie wskaźników jakości życia i jakości usług publicznych funkcjonujących w ramach katalogu wskaźników dziedzinowych oraz wskaźników założonych w Strategii Rozwoju Miasta Krakowa. System STRADOM umożliwia prowadzenie katalogu wskaźników, planowanie instrumentów zarządzania strategicznego (programów, projektów, portfeli projektów oraz sieci projektów), zadań budżetowych w powiązaniu z wieloletnią prognozą finansową i strategią miasta oraz tworzenie raportów i analiz.

W Systemie powiązane są usługi publiczne, dane, wskaźniki i instrumenty zarządzania strategicznego. Wskaźniki znajdujące się w nim (przykład na rycinie poniżej) odpowiadają celom i zadaniom zapisanym w Strategii oraz instrumentach zarządzania strategicznego, i można je podzielić na obiektywne (pochodzące z pomiarów), i subiektywne (badania opinii). Całość systemu powiązana jest z danymi finansowymi i budżetowymi, dzięki czemu koordynatorzy dziedzin mają stały dostęp do informacji, jak dużo środków zostało wydane lub zostało do wydania w ramach zadań wykonywanych w związku z realizacją Strategii oraz innych instrumentów. 

Ryc. 38. Przykładowe wskaźniki przyporządkowane do dziedziny zarządzania znajdujące się w systemie BI STRADOM
Źródło: System informatyczny STRADOM, https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=67584

Dlaczego?

Celem projektu było usystematyzowanie i ustandaryzowanie metod i narzędzi monitoringu jakości usług publicznych (JUP) oraz jakości życia (JŻ). Wzrost JŻ i JUP ma fundamentalne znaczenie dla wskazywanych celów i zadań do wykonania, planowanych w Strategii i instrumentach zarządzania strategicznego. Miasto zaobserwowało, że bez wdrożenia systemu klasy BI oraz odpowiedniego ustandaryzowania zbierania i przetwarzania danych, nie jest możliwe optymalne monitorowanie realizowanych programów i strategii. Innym celem projektu było również przetarcie szlaku dla innych miast, co wynikało z jego pilotażowego charakteru. Projekt był również odpowiedzią na obowiązki dużych JST, m.in. wykonywania audytu wewnętrznego, zobowiązania miast w zakresie udokumentowanego zarządzania ryzykiem czy obowiązku tworzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Jak?

Wdrożenie przebiegało wieloetapowo. Pierwszym etapem było przygotowanie strategii wdrażania produktu, która obejmowała charakterystykę problemów, opis celów, zakładany wygląd produktu finalnego oraz planowane rezultaty, które chciano osiągnąć. Drugim etapem projektu było wdrażanie i testowanie oraz opracowanie finalnej wersji systemu. Ostatni etap projektu to jego upowszechnianie, w ramach którego opracowana została wersja demonstracyjna systemu STRADOM do prezentacji w JST zainteresowanych monitorowaniem JŻ i JUP. Wraz ze wdrożeniem systemu, przeprowadzono szkolenia oraz opracowano szczegółową dokumentację techniczną.

Jaki jest potencjał?

W celu wykorzystania potencjału Systemu, najistotniejsze jest obecnie powiązanie go z danymi gromadzonymi przez inne systemy, tak by koordynatorzy dziedzin nie musieli ich wprowadzać ręcznie. Kraków zyskałyby wówczas narzędzie klasy BI, działające podobnie jak najlepsze systemy monitoringowe na świecie – jak w Nowym Jorku czy Bostonie, gdzie każda drobna zmiana danych o JŻ czy JUP widoczna jest w centralnym systemie zarządzania miastem. Dzięki temu, nawet przy dynamicznie zmieniającej się sytuacji społeczno-ekonomicznej, rewizja wcześniejszych założeń przebiegałaby sprawniej, co zwiększyłoby efektywność realizowanych instrumentów zarządzania strategicznego oraz Strategii. 

Na podstawie: Innowacyjne rozwiązania Miasta Krakowa (2018), Informacje na temat projektu MJUP (b.d.), System informatyczny STRADOM (b.d.) oraz rozmowy z przedstawicielami UM Krakowa