Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach – Integrator Danych Miejskich

Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem w Tychach

Co?

Inteligentne rozwiązania w zakresie transportu miejskiego pojawiają się w coraz większej liczbie miast. Jednym z nich są Tychy, które konsekwentnie wdrażają system Inteligentnego Zarządzania i Sterowania Ruchem (ITS). Opracowane narzędzie składa się z kilku głównych systemów oraz kilkunastu podsystemów i opiera swoje działanie na danych pozyskanych z sieci urządzeń – m.in. detektorów i czujników umieszczonych na skrzyżowaniach. W celu uruchomienia systemu przebudowano prawie 40 miejskich skrzyżowań, a na ulicach pojawiły się m.in. stacje pomiarowe warunków atmosferycznych, poziomu hałasu i zanieczyszczeń czy dynamiczne tablice parkingowe oraz znaki zmiennej treści. Poprawiono funkcjonowanie systemu komunikacji zbiorowej poprzez wprowadzenie priorytetu przejazdu na wybranych skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną. 

Ryc. 24. Architektura systemu ITS w Tychach
Źródło: ITS w Tychach (b.d.)

Dlaczego?

Na wdrożenie ITS miały wpływ trzy kluczowe czynniki: zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, poprawa konkurencyjności czasowej komunikacji publicznej oraz redukcja wypadków i kolizji drogowych. Ponadto miasto liczy na szereg korzyści społeczno-ekonomicznych, tj. poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej, ograniczenie zużycia energii, detekcja pojazdów przejeżdżających na czerwonym świetle, doświetlenia przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych, wideomonitorowanie skrzyżowań czy bieżące informowanie pasażerów o aktualnej sytuacji drogowej celem ułatwienia planowania podróży. 

Jak?

Centrum Sterowania Ruchem stanowi główny filar systemu. W nim gromadzone są na bieżąco informacje drogowe oraz prowadzony jest monitoring ruchu. Cztery główne systemy odpowiadają kolejno za: sterowanie i monitorowanie ruchem drogowym, zarządzanie komunikacją zbiorową, informację medialną oraz wideomonitoring. 

Ryc. 25. Tablice o zmiennej treści informujące na bieżąco o sytuacji drogowej
Źródło: ITS w Tychach (b.d.)

Ryc. 26. Główne założenia Systemu ITS w Tychach
Źródło: Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach

Jaki jest potencjał?

Prace nad systemem trwały do końca czerwca 2022 r. Druga połowa 2022 r. będzie czasem testowania i kalibracji tego kompleksowego rozwiązania. Mając jednak na uwadze korzyści, jakie osiągnęli mieszkańcy np. Trójmiasta czy Rzeszowa po wdrożeniu ITS, założyć można, że przyniesie on oczekiwane rezultaty. Można mieć także nadzieję, że w przyszłości inne miasta Metropolii pójdą śladem Tychów, a wdrażane w nich rozwiązania będą ze sobą zintegrowane, co pozwoli na budowę spójnego, inteligentnego systemu zarządzania transportem zbiorowym Metropolii z wykorzystaniem danych.

Na podstawie: ITS w Tychach (b.d.)