Dane miejskie

Opracowanie mapy koron drzew z wykorzystaniem teledetekcji we Wrocławiu 

Wrocław opracowuje mapę koron drzew w ramach europejskiego projektu LIFECOOLCITY „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą miast w procesie adaptacji do zmian klimatu”. W ramach planowanych działań przewiduje się wsparcie zarządzania błękitno-zieloną infrastrukturą (BZI) w 10 000 miast Unii Europejskiej, poprzez wdrożenie innowacyjnych systemów wykorzystujących GIS i teledetekcję. Opracowanie mapy koron drzew będzie początkiem do kolejnych działań planowanych w tym obszarze przez miasto. 

Mapa potencjału solarnego Świdnicy 

Miasto Świdnica we współpracy z klastrem Świdnickiej Energii Odnawialnej opracowało mapę potencjału solarnego, pozwalającą określić potencjał fotowoltaiczny na terenie miasta tzn. ilość energii słonecznej, jaka dociera do połaci dachowej, jak również i gruntu w okresie jednego roku. Mapa została umieszczona na geoportalu miasta w formie interaktywnej i jest dostępna dla wszystkich mieszkańców poprzez aplikację webową, a jej głównym celem jest wspieranie działań w zakresie inwestycji w OZE.

Raport o stanie miasta Warszawa 2022

Już po raz trzeci Biuro Strategii i Analiz m. st. Warszawy opracowało Raport o stanie miasta. To piąta odsłona tego dokumentu, który jest wydawany od 2018 roku. Raport prezentuje najważniejsze obszary funkcjonowania miasta, tj. miasto i mieszkańcy, edukacja, zdrowie, polityka mieszkaniowa czy bezpieczeństwo itp., łącznie ponad 20 kategorii. Elementem, który wyróżnia bieżącą edycję raportu jest dodatek cyfrowy w postaci interaktywnych tablic (dashboardów) prezentujących wybrane dane ilościowe.

Bank Danych o Mieście w Siemianowicach Śląskich

Miasto Siemianowice Śląskie w pierwszej połowie listopada 2022 r. uruchomiło portal open data dane.siemianowice.pl o nazwie Bank Danych o Mieście. Portal gromadzi dane na temat Siemianowic Śląskich z ostatnich kilku lat i ma przyczynić się do wzrostu świadomości na temat miasta oraz ułatwić pozyskiwanie danych przez interesariuszy miejskich. Aktualnie portal udostępnia 85 zbiorów danych z 16 instytucji w 18 kategoriach.

Monitorowanie efektywności miasta w Kielcach

Miasto Kielce wspólnie z lokalnymi uczelniami realizuje projekt pt. „System monitorowania efektywności miasta inteligentnego w ramach audytu miejskiego”. Obejmuje on wypracowanie uniwersalnego dla polskich miast modelu danych, które opisują różne obszary funkcjonowania miasta opierając się na źródłach danych. Były one uprzednio zidentyfikowane na podstawie przeprowadzonych inwentaryzacji. W ramach działań miasto opracowało także metodykę audytu miejskiego czyli analizę umożliwiającą monitorowanie rozwoju miasta.

Warszawska Mapa Koron Drzew

Warszawa jako pierwsze miasto w Polsce, a także jedno z pierwszych miast na świecie, wdrożyło zarządzanie zielenią miejską z wykorzystaniem teledetekcji. Nowatorski projekt pt. „Opracowanie i dostarczenie kompleksowej Mapy Korony Drzew w wersji numerycznej dla obszaru miasta stołecznego Warszawy” był realizowany od sierpnia 2018 r. i wymagał przeprowadzenia wielu złożonych prac w zakresie pozyskania danych oraz ich dalszego przetworzenia.

Ograniczanie ubytków ciepła w Warszawie

Warszawa w 2017 wprowadziła Inteligentną Sieć Ciepłowniczą – projekt polegający na podniesieniu jakości dostaw, redukcji emisji CO2 oraz usprawnieniu zarządzania systemem. Kluczowym komponentem systemu jest aplikacja wspomagająca proces decyzyjny, wykorzystująca dane dostarczane w czasie rzeczywistym oraz dane archiwalne. Dzięki aplikacji przesył ciepła odbywa się w sposób najbardziej optymalny pod kątem minimalizacji strat.