Oszczędzanie wody we Wrocławiu – Integrator Danych Miejskich

Oszczędzanie wody we Wrocławiu

Co?

Wrocław jest przykładem miasta, które wykorzystuje Internet Rzeczy do zarządzania siecią wodociągową. W mieście wdrożono system informatyczny – platformę SmartFlow, którego główną funkcjonalnością jest zarządzanie danymi pozyskanymi z ponad półtora tysiąca urządzeń pomiarowych zainstalowanych na sieci wodociągowej. Dane z tych urządzeń trafiają drogą radiową do centralnej bazy danych, gdzie poddawane są analizie umożliwiającej wykrywanie awarii niedostrzegalnych gołym okiem, czyli wycieków zlokalizowanych pod ziemią. Celem systemu jest szeroko pojęta redukcja strat wody w sieci. Identyfikacja zdarzeń opiera się o monitoring bieżącego zużycia wody w szeregu wydzielonych stref i obserwacji anomalii. Dzięki rozwiązaniu zastosowanemu we Wrocławiu MPWiK obniżyło straty wody, czyli różnicę miedzy ilością wody wtłoczonej do sieci a sprzedanej do poziomu poniżej 10%. 

Dlaczego?

Wrocław jest jednym z polskich miast, którego liczba mieszkańców systematycznie wzrasta, a w okolicznych gminach, do których MPWiK dostarcza wodę, notuje się dynamiczny wzrost zapotrzebowania na nią. Po wyczerpaniu tzw. prostych rozwiązań i uzyskaniu znaczącej poprawy wskaźnika strat wody za główny problem uznano tzw. wycieki ukryte, czyli takie, w których woda nie wydostaje się na powierzchnię ziemi, a wyciek nie powoduje niedoboru wody w budynkach mieszkalnych czy biurowcach. 

Jak?

Możliwość szybkiej identyfikacji ukrytych wycieków wynika z bieżącej analizy danych i łączenia różnych metod tej analizy. Kluczowe we wdrożeniu okazało się początkowo wykorzystanie technologii GSM/GPRS, a obecnie zdalnej transmisji danych w systemie sieci LoRaWan (nisko-energochłonny system przesyłu danych klasy IoT – Internet Rzeczy). Dzięki zasobom GIS, którymi dysponuje MPWiK, a dotyczącymi informacji nt. podziemnej infrastruktury wodociągowej, omawiana technologia i jej struktura jest wizualizowana w bardzo przejrzysty sposób w aplikacji SmartFlow.  W efekcie końcowym połączenia wszystkich tych elementów w platformie SmartFlow otrzymano rozwiązanie, które jest przyjazne zarówno dla użytkowników mocno wyspecjalizowanych, jak i dla osób nie zajmujących się na co dzień tą materią.

Jaki jest potencjał? 

Na początku (w 2016 r.) systemem zostało objęte 80% powierzchni Wrocławia. Dziś system monitoringu obejmuje 100% powierzchni miasta, a dzięki metaanalizie danych, platforma SmartFlow pozwala na zlokalizowanie i usunięcie awarii nawet w 72 godziny od momentu jej wystąpienia, podczas gdy ze statystyk IWA (International Water Association) wynika, że średni czas identyfikacji ukrytego wycieku to ok. 6 miesięcy. Wdrażany obecnie system stacjonarnego odczytu wodomierzy w sieci LoRaWan to kolejny krok w kierunku dalszego redukowania strat. W tym momencie jest to już największa tego typu sieć w Polsce, w skład której wchodzi ponad 15 tysięcy wodomierzy. Docelowo obejmie on ponad 65 tysięcy wodomierzy na terenie całego miasta, pozwalając nie tylko na bardziej precyzyjne zlokalizowanie wycieku, ale także – w przyszłości – bieżące informowanie mieszkańców o zużyciu wody w interwałach dziennych, a nawet godzinowych. Przyczyni się to znacząco do oszczędności cennego zasobu jakim jest woda. 

Na podstawie: B. Dominiak (2018), Łączenie tradycyjnych metod monitoringu sieci z nowoczesnymi technologiami daje efekty (2018) oraz informacji pozyskanych od Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu