Publikacje

Idea smart city w dokumentach strategicznych polskich dużych miast

Kategoria:

Celem niniejszego opracowania było sprawdzenie, czy i w jakim stopniu polskie miasta w swoich wizjach i strategiach rozwoju kierują się bądź korzystają z założeń miasta inteligentnego, a także określenie obszarów działania samorządu, w których inteligentne rozwiązania mają zdaniem miasta szczególne znaczenie. Artykuł pozwala odpowiedzieć na pytania, jak miasta definiują smart city w dokumentach strategicznych, jakie miejsce zajmuje koncepcja inteligentnego miasta w wyżej wymienionych dokumentach oraz jakie działania i w jakich obszarach zamierzają podjąć miasta w kontekście inteligentnych rozwiązań.

Cyfryzacja urzędów miast

Kategoria:

Raport przedstawia ogólny obraz poziomu cyfryzacji urzędów miast, w tym m.in. stosowane rozwiązania i technologie cyfrowe oraz stan kompetencji cyfrowych, opisuje bariery przed jakimi stoją ośrodki miejskie w drodze do cyfryzacji oraz możliwy wpływ pandemii na ten proces. Opracowanie bazuje m.in. na własnych badaniach ankietowych, pogłębionych badaniach e-usług w 38 dużych miastach dysponujących największym potencjałem w zakresie technologii ICT, danych zebranych przez GUS i Sieć Obywatelską Watchdog Polska oraz studium przypadku dobrej praktyki (portal e-usług Warszawy).

Inwentaryzacja danych w wybranych miastach średnich

Kategoria:

Celem niniejszej pracy było ocena zasobów danych gromadzonych przez urząd miejski w wybranych 9 polskich miastach o średniej wielkości. Na podstawie ankiety scharakteryzowano dane pod kątem następujących cech: liczba i zakres gromadzonych zasobów, jednostki odpowiedzialne, forma oraz format, miejsce przechowywania, jednostka odniesienia przestrzennego, częstotliwość aktualizacji, używane oprogramowanie.